Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία της πρώτης σας συνεδρίας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «το Συμφωνητικό»), οι οποίοι διέπουν τη χρήση από εσάς, τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη / Συνδρομητή, της on line υπηρεσίας ‘Goaly.gr’ (εφεξής «η Υπηρεσία»), όπως αυτή παρέχεται από την εταιρία SilkTech A.E.. προς τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες / Συνδρομητές, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.goaly.gr/ και όλων των subdomains του domain goaly.gr.

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει τη χρήση ενός “web browser interface” (περιβάλλον εργασίας στο Internet), καθώς και τη διακίνηση και αποθήκευση δεδομένων. Εάν συνάπτετε το παρόν Συμφωνητικό ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, θα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος/ η γενικά ή ειδικά να δεσμεύσετε το νομικό πρόσωπο με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο όρος «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης» ή «Συνδρομητής» αναφέρεται στο νομικό πρόσωπο αυτό. Εάν δεν έχετε την πιο πάνω εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

1. Ορισμοί

Ημερομηνία Ενεργοποίησης (Εγγραφής) ονομάζεται η ημερομηνία κατά την οποία ο Συνδρομητής ολοκληρώνει τη διαδικασία της παραγγελίας και αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Χειριστές είναι τα φυσικά πρόσωπα (υπάλληλος, αντιπρόσωπος, σύμβουλος) που έχουν εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία μέσω των κωδικών ασφαλείας τους (‘user names’ και ‘passwords’) για το συγκεκριμένο λογαριασμό (‘account’) που ο Συνδρομητής έχει αποκτήσει από τη SilkTech.

Διάρκεια Συνδρομής και Ανανέωση Συνδρομής είναι οι έννοιες που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού.

Υπηρεσία(ες) Goaly.gr είναι η συγκεκριμένη έκδοση του λογισμικού που επέλεξε να χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής και οι σχετικές υπηρεσίες που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό. Η συγκεκριμένη έκδοση του λογισμικού, διέπεται από την πολιτική ορθής χρήσης, όπως αυτή περιγράφετε στο άρθρο 14 της παρούσης και περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες:

Στοιχεία του Συνδρομητή είναι τα δεδομένα και άλλα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν καταχωρηθεί, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, προς επεξεργασία στη βάση δεδομένων του Συνδρομητή.

2. Παραχώρηση Δικαιώματος Χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, η SilkTech παραχωρεί στον Συνδρομητή ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη υποκείμενο σε υπο-παραχώρηση δικαίωμα χρήσης για την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας αποκλειστικά από το Συνδρομητή.

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή υπόκεινται και στους παρακάτω πρόσθετους όρους:

(α) Ο Συνδρομητής θα παραλάβει έναν κωδικό λογαριασμού και έναν κωδικό ασφαλείας και θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα διαχειριστικά μέρη της Υπηρεσίας μόνο μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και του κωδικού ασφαλείας.

(β) Ο Συνδρομητής μπορεί να διαθέσει μέρος ή όλο το περιεχόμενό του, όπως αυτό ορίζεται από τις λειτουργίες της Υπηρεσίας, μέσω του δημόσιου τμήματος της Υπηρεσίας.

(γ) Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του διαχειριστικού μέρος της εφαρμογής ανήκει αποκλειστικά στο Συνδρομητή, με την έννοια ότι η πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την άδεια του Συνδρομητή απαγορεύεται.

(δ) Ο Συνδρομητής μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του, μόνον μέσω του κωδικού χρήστη (user name) και του κωδικού ασφαλείας του (password). Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των κωδικών που του παραχωρούνται και είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες που γίνονται με χρήση των κωδικών του, εκτός εάν οι κωδικοί διαρρεύσουν λόγω αμέλειας της SilkTech. Ο Συνδρομητής συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως την SilkTech για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν πρόβλημα ασφάλειας.

3. Διάρκεια Συνδρομής

Το παρόν Συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την Ημερομηνία Ισχύος του (ημερομηνία Ενεργοποίησης – Εγγραφής). Η αρχική διάρκεια του Συμφωνητικού θα είναι 1 έτος (εφεξής η ‘Διάρκεια της Συνδρομής’). Εάν η Υπηρεσία χρησιμοποιείται ως Δωρεάν Δοκιμή, η πρόσβαση στην Υπηρεσία εξαρτάται αποκλειστικά από τη SilkTech. Λίγο πριν τη λήξη της Διάρκειας της Συνδρομής ή της Διάρκειας Ανανέωσης, ο Συνδρομητής θα πρέπει να ανανεώσει την συνδρομή του. Σε περίπτωση που η ανανεωμένη συνδρομή δεν εξοφληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, το παρόν Συμφωνητικό θα λυθεί και η δυνατότητα πρόσβασης του Συνδρομητή στην Υπηρεσία θα διακοπεί αυτομάτως και χωρίς υποχρέωση ειδικής προειδοποίησης.

Η SilkTech αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα το Συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της Διάρκειας της Συνδρομής, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ο ίδιος έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία.

4. Εξόφληση

Προκειμένου να παρέχονται οι υπηρεσίες της συνδρομής Goaly.gr, θα πρέπει να εξοφληθεί η συνολική αξία της εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης (εγγραφής) της Υπηρεσίας. Η εξόφληση μπορεί να γίνει μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ενεργοποίηση της συνδρομής γίνεται άμεσα ανεξαρτήτως τρόπου εξόφλησης, με την εγγραφή σε αυτήν.

Ο Συνδρομητής θα πρέπει να πληρώσει για όλη τη Διάρκεια της Συνδρομής, ακόμη και σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Σε περίπτωση μη εξόφλησης, αποστέλλεται προειδοποιητικό μήνυμα μέσω email στο Συνδρομητή και διακόπτεται η πρόσβαση στην Υπηρεσία. Η συνδρομή απενεργοποιείται πλήρως μετά πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής ή αυτόματης ανανέωσης και διαγράφονται όλα τα στοιχεία του Συνδρομητή.

5. Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μόνον για νόμιμη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να (1) αντιπροσωπεύει, διακινεί, εμπορεύεται, προωθεί ή διαφημίζει παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες, (2) αποστέλλει παράνομα μηνύματα ή spam, παραβαίνοντας την ισχύουσα νομοθεσία, (3) διευκολύνει τις παραπάνω δραστηριότητες. Απαγορεύεται η αποθήκευση, διανομή ή διαβίβαση (1) παράνομου περιεχομένου ή υλικού (2) υλικού που περιέχει ιούς ή άλλα εργαλεία που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων ‘web sites’ ή να συλλέξουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις για χρήση αυθαίρετης προώθησης ή διαφήμισης, (4) να καταχωρεί ή να διανέμει με οποιονδήποτε τρόπο υλικό, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα δεν κατέχει ή χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Υπηρεσία προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αντίστοιχες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων. Όσον αφορά το θέμα αυτό, μεταξύ του Συνδρομητή και της SilkTech, η SilkTech δηλώνει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των στοιχείων του Συνδρομητή και ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ρητά, αποδέχεται και συμφωνεί ότι η SilkTech έχει αποκλειστικό δικαίωμα πάνω σε όλα τα οικονομικά και λοιπά οφέλη που απορρέουν από την Υπηρεσία αυτή, την τεχνολογία και το λογισμικό που αποτελούν την Υπηρεσία, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην Υπηρεσία, εκτός από τα Στοιχεία του Συνδρομητή που καταχωρούνται και/ ή τηρούνται μέσω της Υπηρεσίας, καθώς και όλα τα πνευματικά δικαιώματα που συγκεντρωτικά χαρακτηρίζονται ως Τεχνολογία SilkTech, σε κάθε δε περίπτωση ο Συνδρομητής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από όλα τα πιο πάνω δικαιώματα.

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον Η/Υ του, καθώς και η χρήση της Υπηρεσίας δεν σημαίνει μεταβίβαση στο Συνδρομητή της ιδιοκτησίας της Τεχνολογίας SilkTech ή των εμπορικών δικαιωμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν από αυτήν και ότι ο Συνδρομητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα σχετικό με την τεχνολογία αυτή εκτός των όσων αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό και, σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ρητά από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.

7. Περιορισμοί

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι δεν έχει το δικαίωμα:

(α) Να παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση της Υπηρεσίας προς οποιονδήποτε τρίτο.

(β) Να επιτρέψει σε θυγατρική, μητρική, ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενη εταιρία ή σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό να επωφεληθεί από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας, είτε άμεσα είτε με οποιονδήποτε έμμεσο τρόπο.

(γ) Να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία με στόχο την παροχή υπηρεσιών ή την επεξεργασία δεδομένων άλλων εταιριών, πλην όσων έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία παραγγελίας της Υπηρεσίας.

(δ) Να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή.

(ε) Να αναλύσει το λογισμικό της Υπηρεσίας στα επιμέρους τμήματά του ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του προϊόντος λογισμικού ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της SilkTech.

(στ) Να τροποποιήσει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση την Υπηρεσία στο σύνολο της ή σε κάποιο τμήμα της.

(ζ) Να αντιγράψει ή να δημιουργήσει αντίγραφα και να διαγράψει εμπορικά σήματα της SilkTech.

(η) Να αναπτύξει ανταγωνιστικό προϊόν ως προς την Υπηρεσία που να ενσωματώνει γραφικά, δυνατότητες ή λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που δεν μνημονεύονται στο παρόν Συμφωνητικό παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα SilkTech. Η SilkTech διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους περιοδικά, μετά από σχετική γραπτή ενημέρωση, προκειμένου να επαληθεύσει την συμμόρφωση του Συνδρομητή προς τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.

8. Εγγύηση

Η SilkTech δηλώνει και εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται με επαγγελματικό τρόπο σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου και ότι η Υπηρεσία θα συμβαδίζει με την ηλεκτρονική (‘online’) περιγραφή της.

Η SilkTech, οι προμηθευτές της και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει στην παροχή της Υπηρεσίας δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν προσφέρει ενέργειες αποκατάστασης (διορθωτικές ενέργειες) ούτε αποκτά νομική ευθύνη απέναντι στο Συνδρομητή που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία και τα σχετικά στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Η SilkTech δεν εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει κανένα λογικό ή τεχνικό σφάλμα ή είναι απαλλαγμένο από άλλα προβλήματα ή ότι θα καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Συνδρομητή.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, η SilkTech αποποιείται κάθε ευθύνης που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις και όρους – ρητούς ή που συνεπάγονται -, οι οποίοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των προϊόντων λογισμικού της SilkTech σχετίζονται μαζί της μόνο με την ιδιότητα του μεσολαβητή ή του μεταπωλητή ή του συμβούλου και δεν είναι θυγατρικές εταιρίες, εκπρόσωποι ή υπάλληλοί της.

9. Όρια ευθύνης

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της SilkTech απέναντι στο Συνδρομητή δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής που έχει καταβληθεί στη SilkTech για τη χρήση της Υπηρεσίας κατά την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο χρήσης από την ημερομηνία που θα προβληθεί η αξίωση αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα καθίσταται υπεύθυνος ένας από τους συμβαλλόμενους ή οποιοδήποτε συσχετιζόμενο με την Υπηρεσία μέρος για τυχόν ζημίες που απορρέουν έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση της Υπηρεσίας (απώλεια δεδομένων, εσόδων, κερδών ή άλλων οικονομικών οφελών), ανεξαρτήτως της αιτίας που έχει προκαλέσει τη ζημία. Η SilkTech δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν απώλεια δεδομένων, ακούσια αποκάλυψη, φθορά ή διαγραφή του περιεχομένου των στοιχείων του Συνδρομητή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβες ή ζημίες υποστεί ως συνέπεια της χρήσης της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Συνδρομητής θα έχει μόνον το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό.

10. Αποζημίωση

Ο Συνδρομητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να προστατεύει τη SilkTech έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με (1) παραβίαση των όρων του Συμφωνητικού από τους προστιθέντες του Συνδρομητή, (2) τη χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή, (3) οποιοδήποτε είδος ή υπηρεσία πωλείται ή διαφημίζεται σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από το Συνδρομητή, (4) τυχόν δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του Συνδρομητή, (5) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου σχετικά με τα στοιχεία του Συνδρομητή, σχετιζόμενη με παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή δημοσιότητας.

Η SilkTech θα υπερασπιστεί, αποζημιώσει και προστατεύσει το Συνδρομητή από και έναντι τυχόν απαιτήσεων και υποχρεώσεων που σχετίζονται ή προκύπτουν από ενέργειες τρίτων κατά του Συνδρομητή, εξαιτίας της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους της SilkTech, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (1) θα ενημερώσει άμεσα τη SilkTech για σχετικές απαιτήσεις ή αξιώσεις, (2) θα παρέξει τις απαραίτητες πληροφορίες και την απαραίτητη υποστήριξη στην SilkTech για την υπεράσπισή της έναντι της απαίτησης ή αξίωσης, (3) θα παραχωρήσει στην SilkTech τον αποκλειστικό έλεγχο του χειρισμού για την υπεράσπισή της έναντι οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης ή αξίωσης, (4) δεν θα έχει ήδη συμβιβαστεί ή ικανοποιήσει την απαίτηση ή την αξίωση αυτή.

11. Αποθήκευση δεδομένων

Δεν υπάρχει όριο πέραν του οποίου ο Συνδρομητής θα χρεώνεται για τον αποθηκευτικό χώρο που καταλαμβάνουν τα δεδομένα του. Ωστόσο, η SilkTech διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη συγκεκριμένη πολιτική της κατά την απόλυτη κρίση της.

12. Συμφωνητικό για το Επίπεδο Λειτουργίας Υπηρεσίας ('Service Level Agreement')

Γενικά:

Το παρόν Συμφωνητικό καλύπτει το ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας της παρεχόμενης Υπηρεσίας προς το Συνδρομητή και των τυχόν συμπληρωματικών υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν και στη Φόρμα Εγγραφής. Η περιγραφή της Υπηρεσίας θα τροποποιείται περιοδικά βάσει των νεώτερων εκδόσεων του λογισμικού. Είναι ευθύνη του Συνδρομητή η παρακολούθηση της περιγραφής (δυνατοτήτων) της Υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να αναφέρει τυχόν διαφορές μεταξύ της περιγραφής της Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας αυτής καθεαυτής το συντομότερο δυνατόν. Η SilkTech θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζεται διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας σε ποσοστό 99% (μέσο όρο ανά μήνα).

Ο Συνδρομητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με βάση τους υπόλοιπους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Οι όροι του Συμφωνητικού μπορούν να αλλάζουν περιοδικά και η SilkTech θα μεριμνά για τη σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή, γεγονός που δεν απαλλάσσει το Συνδρομητή από την υποχρέωση να ενημερώνεται τακτικά για τους ισχύοντες όρους του Συμφωνητικού.

Η SilkTech θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η Υπηρεσία να είναι προσβάσιμη μέσω του Internet. Επειδή η Υπηρεσία παρέχεται μέσω του Internet και επομένως υπόκειται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του Internet και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η SilkTech δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, προβλήματα παράδοσης ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τέτοια προβλήματα. Η Υπηρεσία μπορεί να διακόπτεται για εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης. Η SilkTech θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο τέτοιες διακοπές και να εκτελεί τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε ώρες περιορισμένης ζήτησης.

12α. Ασφάλεια

Τα δεδομένα του Συνδρομητή ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο. Η SilkTech δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα δεδομένα (στοιχεία) του Συνδρομητή, παρά μόνον στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας, και να μην τα διαθέσει ή αποκαλύψει σε τρίτο. Η SilkTech διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων του Συνδρομητή χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές προστασίας δεδομένων, όπως προστασία των κωδικών ασφαλείας και «data encryption». Όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, η SilkTech αναλαμβάνει την τακτική και προγραμματισμένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Τα συστατικά του συστήματος, όταν είναι τεχνικά εφικτό, είναι υπεράριθμα (περισσότερα από όσα ενδείκνυνται σε αντίστοιχες εφαρμογές), με στόχο την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας.

12β. Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης

Η SilkTech παρέχει επίσης στο Συνδρομητή υπηρεσίες υποστήριξης. Διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται προκειμένου να αποκατασταθεί το επίπεδο λειτουργίας της εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν προκύψει το πρόβλημα. Αυτές περιλαμβάνουν ακόμη την παροχή διευκρινήσεων σχετικών με τις υπηρεσίες και την υποδοχή τυχόν προβλημάτων ή βλαβών σχετικών με την Υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες αυτές, αναλόγως με την περίπτωση, είτε είναι ενσωματωμένες στην Υπηρεσία είτε παρέχονται με τη σύναψη διαφορετικής σύμβασης.

Οι υπηρεσίες αναβάθμησης [νέες εκδόσεις εφαρμογής] είναι ενσωματωμένες στην Υπηρεσία και παρέχονται στον Συνδρομητή χωρίς επιπλέον χρέωση.

Με την κανονική συνδρομή η Υποστήριξη μέσω email παρέχεται χωρίς χρέωση όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00 – 17.00). Με την ίδια συνδρομή παρέχεται και η υπηρεσία ‘Call me service’ [ο συνδρομητής διαβιβάζει αίτημα για τηλεφωνική επικοινωνία].

Η SilkTech θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατόν άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή των προβλημάτων των σχετικών με την Υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της Υπηρεσίας με υπαιτιότητα της SilkTech εξαιτίας πλήρους κατάρρευσης του συστήματος, ο Συνδρομητής θα ενημερωθεί σχετικά με οποιοδήποτε μέσο είναι δυνατόν.

12γ. Υπηρεσίες προσαρμογής και επέκτασης λειτουργικότητας

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, στο Συνδρομητή μπορούν να παρασχεθούν υπηρεσίες παραμετροποίησης και «customization» για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων λειτουργικότητας και σχεδιασμού αναφορών. Η χρέωση διαμορφώνεται κατά περίπτωση, ενώ η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρασχεθεί από τη SilkTech και το δίκτυο συνεργατών της.

12δ. Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Για την εκπαίδευση στη χρήση των εφαρμογών της Υπηρεσίας, την επίλυση αποριών σχετικών με τη χρήση, την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αλλά και για την καθοδήγηση στην ολοκλήρωση διαδικασιών, η SilkTech διαθέτει στο Συνδρομητή διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από μακριά και οποιαδήποτε στιγμή.

Εκπαίδευση σε αίθουσα παρέχεται, με πρόσθετη χρέωση, από τη SilkTech και τους συνεργάτες της.

12ε. Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας

Στόχος είναι η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 99% του χρόνου, μετρημένο κατά μέσο όρο ανά μήνα, με εξαίρεση τις προγραμματισμένες διακοπές λόγω συντήρησης. Επιπλέον, εκτιμάται ότι το τμήμα της Υπηρεσίας που εξαρτάται από τη SilkTech θα είναι διαρκώς διαθέσιμο εκτός από δύο μη προγραμματισμένες διακοπές, εκτιμούμενης διάρκειας 2 ωρών εκάστης.

Η SilkTech θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώνει για τυχόν γνωστές και επιβεβαιωμένες διακοπές στην παροχή της Υπηρεσίας που οφείλονται σε άλλους παράγοντες και να ενημερώνει επίσης αμέσως μόλις επανέρθει η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας.

Η προγραμματισμένη διακοπή στην παροχή της Υπηρεσίας δεν θα είναι μεγαλύτερη από 4 ώρες κάθε 15νθήμερο και θα γίνεται σε ώρες μικρής ζήτησης. Για τις προγραμματισμένες διακοπές θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση του Συνδρομητή.

13. Προστασία προσωπικών δεδομένων (privacy)

Η αντίστοιχη πολιτική της SilkTech είναι διαθέσιμη στο Goaly.gr. Η SilkTech διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική της κατά περιόδους. Συνάπτοντας συνδρομή στην Υπηρεσία, ο Συνδρομητής συμφωνεί να λαμβάνει περιοδικές ανακοινώσεις σχετικές με την Υπηρεσία και επίσης συμφωνεί ότι η SilkTech μπορεί να τον συμπεριλάβει στο ενδεικτικό πελατολόγιο της Υπηρεσίας αυτής.

14. Πολιτική ορθής χρήσης

H SilkTech, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές της Εταιρίας, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται).

Η υπηρεσία απεριόριστων τουρνουά προσφέρεται με σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση/εκμετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας ή/και προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας καθώς και την αθέμιτη ή υπερβολική χρήση (δηλαδή χρήση εκτός των φυσιολογικών / επιτρεπτών ορίων σύμφωνα με την εκάστοτε περίπτωση).

Σε Προγράμματα Συνδρομής ή/και Πακέτα θα εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης έως 50 ομάδων ανά τουρνουά και έως 50 τουρνουά ανά έτος. Επιπλέον, η πολιτική ορθής χρήσης καλύπτει έως και 300.000 επισκέψεις στο subdomain του πελάτη. Οι πελάτες που προβλέπουν ότι υπερβαίνουν αυτό το όριο σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την SilkTech.

Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που κάποιο Μέλος / Χρήστης / Συνδρομητής πραγματοποιεί υπερβολική χρήση, ή/και χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας, ή/και ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική του προγράμματος, της υπηρεσίας ή της εν λόγω προσφοράς, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, μετά τη σχετική ενημέρωση του συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο που έχει τεθεί, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή/και μεταφοράς του συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα ή/και στη διακοπή ή/και εξαίρεσή του από την υπηρεσία/προσφορά ή/και από το δίκτυό της, προσωρινά ή επ’ αόριστον, χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Για τα Προγράμματα Συνδρομής ή/και Πακέτα της εκάστοτε Υπηρεσίας/Προσφοράς η κατανάλωση του απεριόριστου αριθμού τουρνουά ή/και των επισκέψεων ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Συνδρομητή. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης, των συμβατών με την εν λόγω πολιτική ορθής χρήσης προγραμμάτων συμβολαίου, έως την εκάστοτε ημερομηνία τιμολόγησης, τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης υπολογίζονται αναλογικά.

Η SilkTech διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

15. Καταγγελία του Συμφωνητικού

Η SilkTech διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού, σε περίπτωση μη εξόφλησης της αξίας της συνδρομής. Αν ο Συνδρομητής παραβεί τους όρους των άρθρων 5 ή 6 του παρόντος Συμφωνητικού, η SilkTech διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό ή/ και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία αμέσως, χωρίς ειδική ενημέρωση προς το Συνδρομητή. Εάν ο Συνδρομητής παραβιάσει οποιονδήποτε άλλον όρο του παρόντος Συμφωνητικού, η SilkTech μπορεί είτε να του απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης είτε να καταγγείλει το Συμφωνητικό ή να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία, μετά από έγγραφη όχληση του Συνδρομητή 30 ημέρες πριν τη διακοπή. Στην περίπτωση αυτή, η SilkTech δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Συνδρομητή ή τρίτου για τη διακοπή της Υπηρεσίας. Η καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού δεν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές. Μετά την καταγγελία ή την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση του παρόντος Συμφωνητικού και για ένα διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας, η SilkTech θα έχει την υποχρέωση να χορηγήσει στον Συνδρομητή – μετά από αίτηση του – αντίγραφο των δεδομένων του. Η SilkTech διατηρεί το δικαίωμα, μετά την πάροδο των 30 ημερών ή περισσότερο από την καταγγελία ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη του παρόντος Συμφωνητικού, να διαγράψει τα στοιχεία του Συνδρομητή από το σύστημά της. Οι όροι των άρθρων 1, 6, 7, 9, 10, 14 και 15 θα επιβιώσουν της καταγγελίας ή της με οποιονδήποτε τρόπο λύσης ή λήξης του παρόντος Συμφωνητικού.

16. Διάφορα

(1) Ο Συνδρομητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με εξαγωγές και να μη μεταβιβάζει, μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης ή με άλλον τρόπο, στοιχεία ή λογισμικό που υπόκειται σε περιορισμούς προς προορισμούς απαγορευμένους βάσει της νομοθεσίας, χωρίς νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής.

(2) Το παρόν Συμφωνητικό δεν υποδηλώνει την δημιουργία οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης ή συνεργασίας, όπως, ενδεικτικά, αντιπροσωπείας, εργασιακής σχέσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σχετικής συνεργασίας ή σχέσης μεταξύ του Συνδρομητή και της SilkTech πέραν αυτής που ορίζεται στο παρόν και στη Φόρμα Εγγραφής.

(3) Μη μεταβίβαση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Συνδρομητή που προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό δεν μπορούν να μεταβιβαστούν προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της SilkTech.

(4) Εάν κάποιος όρος του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί μη σύννομος ή ανίσχυρος, θα πρέπει να τροποποιηθεί ή θα διαγραφεί αναλόγως. Οι υπόλοιποι όροι του Συμφωνητικού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(5) Δωσιδικία. Το παρόν Συμφωνητικό υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων Πατρών.

(6) Ανωτέρα βία. Τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα (πλην των οικονομικών υποχρεώσεων) λόγω αποδεδειγμένου γεγονότος ανωτέρας βίας, δεν θα συνιστά λόγο καταγγελίας του Συμφωνητικού.

(7) Συνολική συμφωνία. Το κείμενο αυτό αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε έγγραφης ή προφορικής προηγούμενης συμφωνίας, συνεννόησης ή διαπραγμάτευσης μεταξύ τους. Το παρόν Συμφωνητικό επιτρέπεται να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως.

(8) Επικοινωνία. Όλα τα έγγραφα ή τα γραπτά κείμενα που επιτρέπονται ή απαιτούνται βάσει του παρόντος Συμφωνητικού θα αποστέλλονται μέσω email, fax, αλληλογραφία (εξπρές ή συστημένη), στις αντίστοιχες διευθύνσεις που έχουν γνωστοποιηθεί πιο πρόσφατα.

(9) Για τυχόν απορίες σχετικά με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας στην διεύθυνση: SilkTech A.E. – Παρθενάκου 26-34, Πάτρα 26223.